Copyright 2022 - Custom text here

ROZKŁAD DOWOZÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA OBJĘTEGO DOWOZEM DO SZKOŁY l PRZEDSZKOLA ORAZ ODWOZEM ZE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Dziecko ma prawo do:

 1. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu/busa
 2. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy.
 3. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu/busa.  

Dziecko ma obowiązek:

 1. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia:
 2. kierowcy autobusu,
 3. osoby sprawującej opiekę w czasie przewozu,
 4. nauczyciela sprawującego opiekę nad dziećmi oczekującymi na odwóz.
 5. 2. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na odwóz.
 6. 3. Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi tylko w czasie postoju autobusu oraz w sposób nie uciążliwy dla innych uczniów.
 7. W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autokarem (nie przemieszczać się po autokarze, nie otwierać samowolnie okien w czasie podróży, nie wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu, nie rzucać  przedmiotami w pasażerów w pojeździe).
 8. Pokryć straty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem przez niego wyposażenia autobusu (za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu mogą być pobierane opłaty uwzględniające koszty obowiązujące w chwili powstania szkody).

 Kategorycznie zabrania się dziecku:

 1. Oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela, opiekuna .
 2. Podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez osobę sprawującą opiekę w czasie dowozu.
 3. Otwierania drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu.
 4. Zachowywania się w sposób utrudniający pracę kierowcy oraz uciążliwy dla współpodróżnych.
 5. Zanieczyszczania pojazdu, otwierania samowolnie okien i wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów przez okna.
 6. Przewożenia przedmiotów:
 7. a) które mogą wyrządzić szkodę innym uczniom,
 8. b) cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących i innych niebezpiecznych.
 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIECKA OBJĘTEGO DOWOZEM DO SZKOŁY l PRZEDSZKOLA ORAZ ODWOZEM ZE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu dziecko zachowujące się nieodpowiednio i nie reagujące na uwagi nauczyciela, kierowcy i osoby opiekującej się podróżującymi może zostać ukarane:

 1. Naganą dyrektora szkoły/przedszkola z jednoczesnym powiadomieniem rodziców,
 2. Innymi karami przewidzianymi w statucie szkoły.
 3. UWAGA KOŃCOWA
 4. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.
 5. Jeżeli w regulaminie jest mowa o autobusie należy przez to rozumieć również bus.
 6. Opiekun po zapoznaniu się z powyższym Regulaminem podpisuje oświadczenie, który stanowi załącznik do Regulaminu.

 

Regulamin obowiązuje od dnia zawarcia umowy.

Zatwierdzam:

                                  

 

…..……………………………..   

                                                   Pieczęć i podpis Wójta Gminy  

 

 Załącznik do Regulaminu sprawowania opieki nad dziećmi