Copyright 2022 - Custom text here

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty

Wymagania egzaminacyjne

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Po analizie przesłanych opinii, zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych. Wśród przykładowych zmian można wymienić:  

w przypadku egzaminu ósmoklasisty:

 1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
 2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
 3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;

Arkusze egzaminacyjne

Do 31 grudnia br. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi na swojej stronie internetowej (www.cke.gov.pl) aneksy do informatorów. Jednak już dziś CKE przekazała informacje dotyczące najważniejszych zmian w formule arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów na egzaminach w 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

Język polski

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • załącznik nr 1 zawierający wymagania egzaminacyjne na egzamin ósmoklasisty obowiązujące w 2021 r.,

Materiały

Prezentacja – wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie​_30c​_-​_egzaminy​_2021​_r.docx 0.07MB Uzasadnienie do rozporządzenia
Uzasadnienie​_do​_rozporządzenia​_30c​_-​_egzaminy​_2021​_r.docx 0.02MB

Załącznik nr 1 – wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

harmonogram:

20200820_E8_EM_Komunikat_o_harmonogramie.pdf

kalendarz, zasady i możliwości dostosowania warunków i form egzaminu:

20200820_E8_Komunikat_o_dostosowaniach(1).pdf

Materiały i przybory:

komunikat_o_przyborach_e8_em_2021.pdf

Informacje ogólne

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

 • określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
 • zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.                                                                                                                                    

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

 • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
 • uczeń, który - ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny - nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
 • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
  Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo - odpowiednio - "zwolniony" lub "zwolniona" oraz maksymalny wynik, tj. "100%" (wynik procentowy) oraz "100" (wynik na skali centylowej).


Egzamin (rok szkolny 2020/2021) będzie obejmował:

 • język polski;
 • matematykę;
 • język obcy (j.angielski lub niemiecki).


Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 kolejnych dni:
 

DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU**
25 maja 2020 (wtorek), godzina 9.00 język polski 120 minut   
26 maja 2020 (środa), godzina 9.00 matematyka 100 minut
27 maja 2020 (czwartek), godzina 9.00 język obcy
90 minut


**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu.

Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (wyznacza się dodatkowe 5 minut).


Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby uczniów, - zaokrąglony do liczby całkowitej - którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń).

 

 Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych egzaminów - opis egzaminu, arkusze, przykładowe zadania oraz zasady oceniania

 Egzamin z matematyki:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_matematyka.pdf

Egzamin z języka polskiego:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_polski.pdf

Egzamin z języka angielskiego:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator    

  

                                                   Po egzaminie ósmoklasisty...

wszystkie niezbędne informacje, znajdziecie Państwo na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie:

 https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol

 

Uczniowie, którzy w czerwcu 2021 r. ukończą naukę w szkole podstawowej, mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3- letniej branżowej szkoły I stopnia.

Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ) z języka polskiego, matematyki i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przedstawiło zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 2021-2023. Egzaminy maturalny i ósmoklasity w 2021 r. odbędą się na podstawie wymagań z grudnia 2020 r., we wcześniej zaplanowanych terminach. W 2022 r. egzaminy zewnętrzne zostaną zorganizowane na zasadach zbliżonych do roku 2021 r. Nie obejdzie się jednak bez zmian.

 

Egzaminy w 2022 r.

Większość zasad obowiązujących w roku 2021, będzie dotyczyć również roku 2022. Co to oznacza?

Zasady dotyczące egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.:

 • zorganizowany na podstawie wymagań egzaminacyjnych z grudnia 2020 r.,
 • obowiązują aneksy do informatorów (z grudnia 2020 r.),
 • obejmuje 3 przedmioty: język polski, matematyka, wybrany język obcy nowożytny,
 • brak egzaminu z przedmiotu dodatkowego,
 • arkusze egzaminacyjne będą zawierały mniejszą liczbę zadań w porównaniu z rokiem 2019, przy czym czas na ich rozwiązanie pozostanie bez zmian,
 • w przypadku egzaminu z języka polskiego zdający będą mieli możliwość wybrania tematu wypracowania (rozprawka lub opowiadanie), w którym będą mogli odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej nawiązującej do tematu pracy,
 • egzamin z matematyki zostanie pozbawiony zadań dotyczących dowodów geometrycznych, w ograniczonym zakresie będą także sprawdzone wymagania z obszaru działań na pierwiastkach oraz stereometrii,
 • oczekiwanym średnim poziomem biegłości językowej na egzaminie z języka obcego nowożytnego będzie poziom A2 (według skali Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego).

Egzaminy w 2023 r.

W 2023 r. egzaminy zewnętrzne mają zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa określonymi w: ustawie o systemie oświaty, rozporządzeniach o egzaminie ósmoklasisty i o egzaminie maturalnym oraz rozporządzeniach dotyczących podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Planowane są jednak dwie zmiany: W 2023 r. egzamin ósmoklasisty będzie składał się z egzaminów z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, wybranego języka obcego nowożytnego, bez egzaminu z przedmiotu dodatkowego, który to zostanie wprowadzony najprawdopodobniej w 2024 roku. 


Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Informacji i Promocji