Copyright 2024 - Custom text here

Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Publicznej szkoły Podstawowe imienia Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-07-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-03 

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   

  TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

  • Niektóre zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
  • Brak możliwość powiększenia liter;
  • W przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie lub ukrywanie. 
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

   

  SKRÓTY KLAWIATUROWE:

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   

  PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI  

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

   

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Osobą kontaktową w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej jest Beata Stanik

  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 486186312

   

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

   

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

   

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

   

  SKARGI I ODWOŁANIA

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku
  • Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej 72 Pułku Piechoty w Mniszku, Mniszek 101, 26-625 Wolanów
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: 486186312

   

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

   

  Dostępność architektoniczna

   

  Budynek PSP w Mniszku znajduje się w miejscowości Mniszek 101, 26-625 Wolanów. 

  1. W budynku znajduje się 5 wejść. Przy wejściu głównym jest podjazd dla wózków.
  2. W szkole zainstalowany jest system monitoringu - kontrolowane są wejścia i wyjścia osób z zewnątrz.
  3. Parking przy szkole posiada jedno oznaczone miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
  4. Budynek nie posiada wind. Schody, korytarze i  balustrady schodów spełniają normy i są zgodne z prawem budowlanym.
  5. Są pochylnie. Brak platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  8. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
  9. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
  10. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

   

  Aplikacje mobilne

  Brak aplikacji mobilnych.