Copyright 2024 - Custom text here
 1. Na zajęcia terapii logopedycznej kieruje się uczniów na podstawie wyników badań lekarskich, psychologicznych i logopedycznych po uprzednim wyrażeniu zgody przez rodziców.
 2. Terapię logopedyczną w szkole organizuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Logopeda z każdym dzieckiem ćwiczy indywidualnie (potrzeba wynikająca z zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) – czas ćwiczeń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, oraz organizacji pracy szkoły, a także w grupie - maksymalnie do 4 osób.
 4. Zadaniem zajęć na terapii logopedycznej jest likwidacja wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej oraz pomoc w przezwyciężaniu problemów uczniom mającym trudności z mówieniem, pisaniem i czytaniem.
 5. W terapii logopedycznej wybór metod jest uwarunkowany rodzajem zaburzenia. W zależności od charakteru trudności wykorzystuje się specyficzne, dostosowane do wieku i możliwości ucznia sposoby pracy terapeutycznej. Stosuje się różne metody, co wynika z konieczności realizowania zasady kompleksowego oddziaływania.
 6. Etapy badania i postępowania logopedycznego:
  • rozpoznanie zaburzeń mowy na podstawie objawów (symptomów),
  • zestawienie symptomów,
  • wstępne ustalenie przyczyn zaburzeń,
  • wstępna diagnoza logopedyczna,
  • poznanie psychicznych i społecznych uwarunkowań oraz następstw zaburzeń mowy,
  • ustalenie indywidualnego planu zajęć z uczniem,
  • postępowanie logopedyczne – praca z dzieckiem,
  • zalecenia – uwagi – wnioski (indywidualne konsultacje z rodzicami)
 7. Zajęcia logopedyczne prowadzone są do czasu wyeliminowania bądź złagodzenia zaburzenia, stanowiącego powód objęcia ucznia w/w formą opieki.

Opracowała:

Ewa Zjawińska