Copyright 2024 - Custom text here

ROZKŁAD DOWOZÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce – wytyczne MI i GIS

 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA OBJĘTEGO DOWOZEM DO SZKOŁY l PRZEDSZKOLA ORAZ ODWOZEM ZE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Dziecko ma prawo do:

 1. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu/busa
 2. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie jazdy.
 3. Zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie wysiadania z autobusu/busa.  

Dziecko ma obowiązek:

1. Bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia:

 • kierowcy autobusu,
 • osoby sprawującej opiekę w czasie przewozu,
 • nauczyciela sprawującego opiekę nad dziećmi oczekującymi na odwóz.

2. Przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na odwóz.

3. Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi tylko w czasie postoju autobusu oraz w sposób nie uciążliwy dla innych uczniów.

4. W czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autokarem (nie przemieszczać się po autokarze, nie otwierać samowolnie okien w czasie podróży, nie wyrzucać jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu, nie rzucać  przedmiotami w pasażerów w pojeździe).

5. Pokryć straty spowodowane uszkodzeniem lub zniszczeniem przez niego wyposażenia autobusu (za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu mogą być pobierane opłaty uwzględniające koszty obowiązujące w chwili powstania szkody).

 Kategorycznie zabrania się dziecku:

1. Oddalania się od grupy bez zgody nauczyciela, opiekuna .

2. Podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez osobę sprawującą opiekę w czasie dowozu.

3. Otwierania drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmowania miejsca w pobliżu kierowcy w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu.

4. Zachowywania się w sposób utrudniający pracę kierowcy oraz uciążliwy dla współpodróżnych.

5. Zanieczyszczania pojazdu, otwierania samowolnie okien i wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów przez okna.

6. Przewożenia przedmiotów:

 • które mogą wyrządzić szkodę innym uczniom,
 • cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, trujących i innych niebezpiecznych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIECKA OBJĘTEGO DOWOZEM DO SZKOŁY l PRZEDSZKOLA ORAZ ODWOZEM ZE SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

W przypadku nie przestrzegania powyższego regulaminu dziecko zachowujące się nieodpowiednio i nie reagujące na uwagi nauczyciela, kierowcy i osoby opiekującej się podróżującymi może zostać ukarane:

 1. Naganą dyrektora szkoły/przedszkola z jednoczesnym powiadomieniem rodziców,
 2. Innymi karami przewidzianymi w statucie szkoły.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie.
 2. Jeżeli w regulaminie jest mowa o autobusie należy przez to rozumieć również bus.
 3. Opiekun po zapoznaniu się z powyższym Regulaminem podpisuje oświadczenie, który stanowi załącznik do Regulaminu.

 

Regulamin obowiązuje od dnia zawarcia umowy.

Zatwierdzam:

                                  

 

…..……………………………..   

                                                   Pieczęć i podpis Wójta Gminy  

 

 Załącznik do Regulaminu sprawowania opieki nad dziećmi