• PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

  • PSP Mniszek

Copyright 2024 - Custom text here

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

W Publicznej Szkole Podstawowej

Im. Jana Pawła II w Wolanowie w roku szkolnym 2022/2023

Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………klasa …..PSP

  1. Imię i nazwisko rodzica …………………………………………….....................................
  2. Zasady korzystania z obiadów w szkole :
  • Cena obiadu:6,00 zł. (obiad jednodaniowy)
  • Wpłata za obiady na dany miesiąc dokonywana jest z góry na konto: 05 9115 0002 0030 0300 0332 0001
  • Wszystkie nieobecności będą odliczane od wpłaty na kolejny miesiąc .
  • Nieobecności ucznia należy zgłosić telefonicznie lub osobiście u intendentki, tego dnia do godziny 8.00.
  • Niezgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi.

Ważne ! Rezygnacja z obiadów należy zgłosić  u intendentki przed rozpoczęciem nowego miesiąca.

Deklaruję korzystanie z obiadów w roku szkolnym 2022/2023 od 12 września 2022r. do czerwca 2023r. oraz zobowiązuję się do dokonania wpłaty do 24 dnia każdego miesiąca w terminie. Wpłacamy kwoty podane w informacji, odliczenia ustalane są z intendentką.

W przypadku nie dokonania wpłaty wstrzymujemy wydawanie obiadu.

 

Data ………………………………      . Podpis rodzica/opiekuna ………………………